Regulament de Ordine Interioara
pentru Asociatia SpeleoTeam Timisoara

 

Cuprins:
Cap.1. Dispozitii generale

Art.1. Prezentul regulament de ordine interioara reglementeaza organizarea, desfasurarea activitatii interne si disciplina in cadrul Asociatiei SpeleoTeam Timisoara.

Art.2. Dispozitiile sale sunt obligatorii atit pentru organele de conducere ale asociatiei, pentru membrii acesteia cit si pentru cei care au solicitat dobindirea calitatii de membru dar nu au dobindit inca aceasta calitate, pentru persoanele incadrate cu contract de munca, pe baza de conventii civile sau de colaboratori.

Cap.2. Calitatea de membru

Art.3. Pentru a dobindi calitatea de membru, solicitantul va indeplini formalitatile prevazute de art.8 din statut, depunind actele necesare la secretarul asociatiei.

Art.4. Cererile de dobindire a calitatii de membru vor fi dezbatute de Consiliul Director care hotareste persoanele acceptate sa devina candidate la aceasta calitate.

Art.5. Personelor acceptate li se va comunica decizia in cel mult 10 zile de la inregistrarea cererii.

Impreuna cu decizia se va comunuica si cite un exemplar al statutului si al regulamentelor interne de functionare ale asociatiei. Candidatul va putea participa in urmatoarele 6 luni la activitatile asociatiei, in perioada de proba, fara a avea insa calitatea de membru.

Art.6. In aceasta perioada asociatia se obliga sa prezinte candidatului atit notiunile si tehnicile specifice activitatii speologice cit si structura si organizarea asociatiei, candidatul avind drept de folosire asupra bunurilor asociatiei numai in cadrul organizat de aceasta.

Art.7. Toate activitatile candidatului se vor desfasura sub directa supraveghere si indrumare a unei persoane desemnate de Consiliul Director.

Art.8. In perioada de proba, persoana desemnata sa se ocupe de instruirea candidatilor, este obligata sa faca o evaluare a candidatului din punctul de vedere al activitatii desfasurate dar si al compatibilitatii fizice si psihice cu activitatea speologica, pe care o va prezenta spre analizare Consiliului Director la incheierea celor 6 luni.

Art.9. Consiliul Director analizeaza evaluarile prezentate si face propunerile pentru primirea de noi membrii Adunarii Generale. Votul in Adunarea Generala va fi secret.

Art.10. Pentru a dobindi calitatea de membru si legitimatia care sa ii ateste aceasta calitate candidatul trebuie sa achite taxa de inscriere si cotizatia pe prima luna.

Art.11. Eliberarea si retragerea legitimatiilor este facuta de presedinte.

Art.12. Taxa de inscriere in asociatie este de doua cotizatii lunare, cotizatia lunara este de 50.000 lei si poate fi actualizate la fiecare 3 luni, de catre AG la propunerea CD.

Art.13. Conform statutului asociatia poate avea in componenta sa pe linga membri activi permanenti si alte categorii de membri. Acestea sunt urmatoarele:

  1. Membri corespondenti - sunt persoanele fizice stabilite in alte localitati care sprijina
  2. activitatile asociatiei. Membri parteneri - sunt persoanele fizice care fac parte dintr-o asociatie cu scop asemanator

   si sprijina si participa activ la activitatile asociatiei.

  3. Membri temporari - sunt acele persoane fizice care sprijina si participa la dezvoltarea unor activitati ale asociatiei. Calitatea de membru temporar se dobindeste pe o perioada determinata de maximum trei luni. Perioada in care a activat ca membru temporar poate fi considerara ca facind parte din perioada de 6 luni (de proba) necesara pentru primirea unui candidat in rindul membrilor asocoatiei.

Art.14. Ca litatea de membru corespondent, partener si temporar este conferita sau retrasa de AG.

Art.15. Membrii corespondenti, parteneri si temporari nu platesc cotizatiie si nu au drept de vot .

Cap.3.Obligatiile Membrilor asociatiei

Art.16. Obligatiile membrilor, ale persoanelor incadrate cu contract de munca si colaboratorilor:

 1. 1. Sa respecte Statutul asociatiei si regulamentul de ordine interioara;
 2. Sa-si insuseasca cunostiintele si tehnicile speologice de baza astfel incit activitatea lor sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala a lor si a altor membri;
 3. Sa respecte hotaririle sefului de echipa, in cazul desfasurarii activitatilor in teren;
 4. Sa intretina in stare corespunzatoare echipamentul colectiv si alte bunuri ale asociatiei;
 5. Sa instiin teze CD imediat ce observa existenta unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri de orice natura;
 6. Sa intervina de urgenta, atunci cind situatia o impune pentru evitarea producerii unui prejudiciu asupra asociatiei;
 7. Sa nu lase singur un accidentat in cazul ivirii unor situatii deosebite;
 8. In cazul producerii unui accident sa ia primele masuri ce se impun pentru salvarea eventualilor accidentati, sa solicite de urgenta ajutor persoanelor din preajma sa si sa anunte cel mai apropiat punct salvaspeo, salvamont, statie de salvare, pompieri, politie, etc.;
 9. Sa respecte normele de folosire a echipamentelor asociatiei, cele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si prevenirea oricaror altor situatii care ar putea sa puna in pericol viata oamenilor, bunurile asociatiei, mediul carstic, etc.;
 10. Sa nu lase fara supraveghere bunurile asociatiei, luind masuri pentru protejarea acestora;
 11. Sa mentina ordinea si curatenia in sediul asociatiei si in locurile de desfasurare a activitatilor in teren;
 12. Sa respecte regulile ecologice, prin activitatea sa si sa nu aduca prejudicii mediului carstic, sau a celui montan.

Cap. 4. Organele de Conducere ale Asociatiei

Art.17. Presedintele,vicepresedintele, secretarul si membrii consiliului director sunt alesi pentru indeplinirea unui mandat de doi ani.
 1. Presedintele

 2. Art.18. Presedintele libereaza si retrage legitimatiile de membru.
  Art.19. Presedintele are obligatia de a comunica C.D. in termen de 7 zile hotaririle luate.
 3. Secretarul
 4. Art.20. Secretarul mentine registrul de corespondenta, intocmeste procesele verbale ale sedintelor CD si AG.
  Art.21. Secretarul se ingrijeste de mentinerea in buna ordine a actelor asociatiei.
 5. Cenzorul
 6. Art.22. Cenzorul supravegeaza activitatile financiare ale asociatiei.
  Art.23. Cenzorul poate cere explicatii scrise pentru orice activiate financiara a asociatiei, persoanei sau organelor care s-a ocupat cu respectiva activitate; persoana in cauza fiind obligata sa-i asigure accesul la documentele solicitate.
 7. Consiliul Director
 8. Art.24. Obligatiile Consiliului Director sunt urmatoarele:
  1. Sa organizeze activitatea asociatiei (atit a membrilor cit si a persoanelor incadrate cu contract de munca sau a celor aflati in perioada de proba) cu scopul indeplinirii obiectivelor asociatiei prevazute in statut;
  2. Sa asigure membrilor conditii de desfasurare a activitatii, mijloacele materiale si financiare in scopul practicarii speologiei, conform specificului acesteia;
  3. Sa ia masuri pentru securitatea si pastrarea in stare corespunzatoare a patrimoniului asociatiei;
  4. Aproba numirea sefului de echipa, de tabara;
  5. Sa asigure informarea membrilor si perfectionarea cunostintelor tehnice si stiintifice ale acestora;
  6. Sa respecte statutul si legislatia in vigoare;
  7. Sa intocmeasca la termenele stabilite de statut rapoartele de activitate si proiectele de venituri si cheltuieli;
  8. Numeste casierul asociatiei. Atributiile acestuia sunt in conformitate cu legislatia care reglementeaza operatiunile de casa.

5. Desfasurarea sedintelor C.D. si ale A.G.

Art.25. Convocarea consiliului director din sedinte ordinare se face prin anuntarea membrilor Consiliului Director cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru sedinta.

In cazul sedintelor extraordinare convocarea se face prin anuntarea membrilor Consiliului Director cu cel putin o zi inainte de data propusa pentru desfasurarea acesteia.

Convocarea in sedinte extraordinare se face de catre cel putin un membru al Consiliului Director

Art.26. CD e statutar intrunit daca sunt prezenti cel putin 4 membri.

Art.27. Ordinea de zi pentru sedinta se adopta la inceputul sedintei prin vot deschis, la propunerile membrilor asociatiei prezentate cu cel putin o zi inaintea sedintei sau la propunerea membrilor CD.

Art.28. CD ia hotariri cu majoritate simpla.

Art.29. CD primeste propuneri de modificare a regulamentelor si propuneri privind functionarea asociatiei de la orice membru al clubului.

Art.30. La fiecare sfirsit de an este obligat sa elaboreze si sa prezinte Aduanrii Generale raportul anual de activitate.

Art.31. Analizeaza si avizeaza hotaririe presedintelui in cel mult 7 zile de la comunicarea lor.

Hotaririle pentru care nu se comunica respingerea lor ramin definitive fara vreo alta formalitate.

Art.32. In cazul convocarii unei adunari generale a membrilor asociatiei CD are obligatia de a propune o ordine de zi care sa cuprinda problemele asociatiei si sa propuna un presedinte de sedinta pentru AG.

Art.33. Ordinea de zi a AG a asociatiei se stabileste la inceputul sedintei la propunerea CD si a oricarui membru al clubului prin vot deschis pentru fiecare punct in parte.

Cap.5. Organizarea Activitatii Speologice

Art.34. Asociatia este structurata in patru departamente conduse de catre un sef de departament:

  1. Explorare, cartare, cadastru;
  2. Tehnica Speologiei Alpine (TSA);
  3. Imagine;
  4. Ecologie si biospeologie.

Fiecarui depatament ii revine sarcina de a organiza activitatile specifice:

 1. E.C.C.: - coordoneaza activitatea de explorare, cartare si tine cadastrul asociatiei.
 2. T.S.A.: - se ocupa de educatia si pregatirea membrilor privitor la tehnica speologiei alpine. Deasemenea tine la curent membrii asociatiei cu noile tehnici si reglementari in domeniu.
 3. Din acest departament face parte si echipa de salvaspeo a asociatiei.

 4. I. : - departamentul promoveaza interesele si imaginea asociatiei. Deasemenea face cunoscute publicului larg rezultatele activitatilor asociatiei.
 5. E.B. : - are drept atributii protectia mediului in general si a celui carstic in special, deasemenea studiul si protectia florei si faunei subterane.

Art.35. Repartizarea membrilor in departamente se face pe baza optiunii personale a fiecaruia, un membru putind sa faca parte din mai multe departamente.

Art.36. In scopul verificarii cunostintelor si a aptitudinilor fiecarui membru in domeniul speologiei, fiecare sef de deparament este obligat sa stabileasca criterii de evaluare a acestora, aduse la cunostinta membrilor asociatiei.

De cite ori este necesar,departamentele pot organiza verificari ale cunostintelor ale caror rezultatele se consemneaza in fisa personala a fiecarui speolog, acordindu-se fiecaruia cite un calificativ dupa cum urmeaza: insuficient, suficient, bine, foarte bine.

Art.37. Calificativele primite nu pot afecta calitatea de membru a persoanei dar pot fi consultate in cazul incredintarii de echipament si functii de raspundere persoanei respective de catre CD (sef de tura, parcurgeri de verticale etc.)

Art.38. Criteriile de evaluare vor fi aduse la cunostiinta CD de catre fiecare sef de departament si pot fi aplicate doar dupa aprobarea lor de catre CD.

Art.39. Membrul care se considera nedreptatit de calificativul primit se poate adresa CD care rezolva contestatia.

Art.40. Fiecare sef de departament are obligatia sa organizeze departamentul pe care il conduce pentru o maxima eficienta.

Reguli de desfasurare a activitatii speologice in teren:

Art.41. Echipa speo se compune din minim 3 persoane dintre care una, seful de echipa, sa fie bun cunoscator al tehnicilor si echipamentelor speologice.

Art.42. Echipa se constituie prin libera dorinta a componentilor ei care isi desemneaza si seful de echipa.

Art.43. Pentru a putea desfasura o activitatre in teren in numele asociatiei, seful echipei prezinta intentiile Consiliului Director si va completa o fisa de activitate tinuta de secretarul asociatiei in care vor fi precizate:

Art.44. CD valideaza actiunea propusa si componenta echipei .Nici o actiune in comun nu se poate desfasura fara avizul Consiliului Director. In lipsa acestui aviz resposabilitatea revine fiecarui paticipant, individual, asociatia nefiind responsabila de urmarile actiunii. In astfel de situatii nu pot fi folosite materialele asociatiei, numele acesteia.

Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie abatere disciplinara foarte grava.

Art.45. Seful de echipa este obligat sa instruiasca echipa pe care o conduce in vederea bunei desfasurari a activitatii in teren, a evitarii producerii unor accidente.

El este cel care decide in teren asupra variantei de parcurgere si echipare a pesterii.

De asemenea el decide la fata locului programul activitatii: ora trezirii, ora intrarii in subteran, timpul petrecut in subteran, consultindu-se si cu ceilalti membrii ai asociatiei.

Art.46. Asociatia organizeaza urmatoarele tipuri de activitati:

 1. Iesirea ;
 2. Tabara - presupune peste 9 persoane, o durata indelungata in timp, prevazuta in programul anual de activiate, cu scopuri si desfasurare bine precizate, CD desemneaza seful de tabara. Intre persoanele participante cel putin una trebuie sa aiba notiuni de salvaspeo.

d) Cursurile - organizate in vederea popularizarii activitatii asociatiei si a speologiei in general dar si cu scopul instruirii persoanelor ce vor sa devina membre ale asociatiei, trebuie sa cuprinda urmatoarele activitati:

1. In oficiu: prezentare a clubului, a federatiei si institutului de speologie, prezentarea de notiuni introductive de speologie (geomorfologie, cartare, etc.), prezentarea echipamentului si a tehnicilor (atit teoretic cit si practic la copac).

2. In teren: parcurgeri de pesteri verticale si orizontale cu prezenatrea tehnicilor si a echipamentului specifice; cartari in pesteri care sa ofere configuratii variate pentru prezentarea practica a tehnicilor de cartare;

In acest caz Consiliul Director va desemna o echipa condusa de un membru al asociatiei care sa se ocupe de organizarea cursului si de desfasurarea activitatilor in cadrul acestuia.

e) Proiectele - organizate in scopul popularizarii asociatiei, a speologiei, sustinerea ecologiei, ecologizarea unor zone montane si carstice in special, de restaurare a unor pesteri, alte proiecte vor fi supuse spre aprobare CD, impreuna cu proiectul de buget al fiecaruia, de catre echipa care l-a elaborat si care il va pune in practica. Derularea proiectului poate incepe dupa aprobarea sa in CD.

f) Expozitii, prezentari si cursuri - sustinute de membrii sau de invitati, etc.

Cap.6. Regimul corzilor si al materialelor T.S.A., al altor materiale

Art.47. Materialele TSA si alte bunuri ale clubului pot fi folosite doar de membrii clubului, persoanele

incadrate cu contract de munca, membrii ai altor cluburi sau persoane legitimate la FRS sau la ISER (in actiuni organizate in colaborare), numai in actiuni organizate de asociatie.

Art.48. Bunurile pot fi folosite si pentru nevoi persomale ale membrilor asociatiei, fara ca acestia sa obtina din activitatile desfasurate vreun profit, dar numai cu aprobarea CD dupa o cerere formulata de persoana in cauza.

Art.49. CD va desemna o persoana care sa aiba in grija, si care sa gestioneze bunurile clubului, avind calitatea de gestionar potrivit legii.

Art.50. Fiecare membru este obligat sa intretina materialele care i-au fost incredintate. In cazul distrugerii voite sau a pierderii din neatentie ele putindu-i fi imputate, dupa o analiza si o decizie a CD.

Art.51. Intirzierea nejustificata a predarii echipamentului se pedepseste prin avertisment pentru o perioada de peste 14 zile, apoi avertisment din 6 in 6 zile, putindu-se ajunge la excluderea din asociatie.

Cap.7. Stimulente, recompense, sanctiuni

Stimulente, recompense

Art.52. CD poate decide acordarea de recompense, stimulente membrilor care au o activitate cu rezultate deosebite atit diplome, cupe, medalii, etc. cit si obiecte in valoare de cel mult 4 cotizatii lunare.

Art.53. In cazul derularii unui proiect al asociatiei, daca in urma incheierii acestuia ramin sume de bani acestea vor fi cheltuite in folosul asociatiei cu mentiunea ca 50% din suma ramasa sa fie alocata unor activitati la care sa ia parte echipa care a efectuat proiectul.

Sanctiuni

Art.54. Membrilor asociatiei care incalca prevederile regulamentului de ordine interioara, ale statutului, normele de comportare civilizata in timpului activitatilor desfasurate ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, asociatiei li se aplica una din urmatoarele sanctiuni:

 1. Avertisment,
 2. Excludere provizorie pe perioadă determinată, dar nu mai mult de un an,
 3. Excludere definitivă.

Art.55. Incalcarea prevederilor Statutului si ale Regulamentului de Ordine Interioara ale asociatiei, hotararilor CD si AG, deteriorarea voita a materialelor asociatiei, punerea in pericol din neatentie, reavointa a vietii si integritatii fizice a colegilor in cadrul activitatilor de teren ale asociatiei, nerespectarea deciziilor luate de catre sefului iesirii se sanctioneaza cu avertisment la prima abatere de orice fel, iar la a doua abatere de aceiasi natura cu excludere provizorie.

Art.56. La 3 avertismente urmeaza automat o excludere provizorie urmind procedurile prevazute in statut.

Art.57 .La 3 excluderi provizorii se dezbate excluderea definitiva urmind procedurile din statut.

Art.58. Sanctiunile se inscriu intr-un registru special al asociatiei.

Sanctiunile prevazute la articolul 50 se hotarasc de catre Consilul Director cu exceptia excluderii provizorii si definitive care se hotareste de catre Adunarea Generala.

Hotarirea de sanctionare se ia doar in urma unei cercetari prealabile efectuata de o persoana desemnata de Consiliul Director si numai dupa ascultarea persoanei in cauza. Daca in urma convocarii scrise acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati.

Sanctiunea trebuie aplicata in termen de cel mult 30 zile de la constatarea faptei de organul in drept sa ia aceasta masura dar nu mai tirziu de trei luni de la savirsirea faptei.

Art.59. Hotarirea de sanctionare poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de catre adunarea generala in termen de cel mult 30 zile de la inregistrarea contestatiei.

Hotarirea pronuntata de adunarea generala este definitiva.

Cap.8. Dispozitii finale

Art.60. Prezentul regulament de ordine interioara intra in vigoare de la data adoptarii lui in AG si este obligatoriu pentru toti membrii asociatiei, pentru persoanele incadrate cu contract de munca, conventii civile si colaboratori.

Art.61. Prezentul regulament, precum si eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta tuturor persoanelor interesate in cel mult doua saptamini de la adoptarea sa in AG.