Cuprins:

 

1

Lista membrilor fondatori

 

2 Cap.1.Dispozitii generale
3   Denumirea Asociatiei
4   Sediul Asociatiei
5   Duarata de Functionare
6 Cap.2. Scop si obiective
7 Cap.3. Calitatea de membru
8   Dobindirea calitatii de membru
9   Incetarea Calitatii de membru
10   Membrii de onoare
11 Cap.4. Drepturile si obligatiile membrilor  
12   Drepturile
13   Obligatiile
14   Raspunderea
15 Cap.5. Stimulente, recompense, sanctiuni  
16   Sanctiuni
17   Metoda de Aplicare
18   Contestatii
19 Cap.6. Patrimoniul  
20   Componenta
21   Constituirea Parimoniului
22 Cap.7. Organizarea si functionarea asociatiei

 

 

23   Organele Asociatiei
24   Adunarea Generala
25     Competente
26     Convocarea si sedintele A.G.
27   Consiliul Director
28     Atributii
29     Membrii Consiliului Director
30     Intrunirea Consiliului Director
31   Presedintele
32     Atributii
33   Cenzorul
34     Atributii
35 Cap.8. Insemnele asociatiei  
36 Cap.9. Dispozitii tranzitorii si finale  

 

Statututul Asociatiei SpeleoTeam - Timisoara
Subsemnatii :
 1. Rosu Sorin Adrian,cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara, Bd-ul Cetatii, nr.16,ap.19, jud. Timis
 2. Flucsa Sorin, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara, Torontal 74, Sc. A, ap. 1 , jud.Timis
 3. Ursu Victor, cetatean roman, cu domiciliul in Oradea, strada D. Cantemir, nr.49, bl. D49, et. 2,ap.7, jud. Bihor
 4. Popa Camelia, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara,strada Magura, nr.6, bl. 44, Sc. B,ap. 6, jud. Timis
 5. Popa Ionut, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara,strada Magura, nr.6, bl. 44,Sc.B, ap. 6, jud. Timis
 6. Ioitescu Alexandra, cetatean roman, cu domiciliul in Jimbolia, strada T.Vladimirescu, nr.106 jud. Timis
 7. Cotarca Adrian, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara, strada Aleea Sportivilor, nr.15, ap. 16, jud. Timis
 8. Stan Simona, cetatean roman, cu domiciliul in Hunedoara,strada 22 Decembrie, bl. CM3, ap. 29, jud Hunedoara
 9. Ivan Cosmin, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara,strada Memorandului, nr. 19 , jud. Timis
 10. Micle Adrian, cetatean roman, cu domiciliul in Stei, strada G. Enescu, nr. 8, ap.5, jud. Bihor
 11. Tamasan Vlad, cetatean roman, cu domiciliul in Oradea, strada Armata Româna nr. 18, ap. 6, jud. Bihor
 12. Szeibert Helmuth, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara, Strada Calan, nr.1, Sc. B, ap. 9, jud. Timis
 13. Szeibert Terezia, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara, Strada Calan, nr.1, Sc. B, ap. 9, jud. Timis
 14. Oprisan Silviu, cetatean roman,cu domiciliul in Timisoara,strada Dr.Marinescu, nr.1 , ap.9 , jud. Timis
 15. Nistor Cosmin, cetatean roman, cu domiciliul in Stei, strada Andrei Muresanu, bl. 9B, ap.5 , jud. Bihor
 16. Lupu Constantin, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara, strada, jud. Timis
 17. Câtu Cosmin, cetatean roman, cu domiciliul in Timisoara, strada Ecoului, nr.3,ap. 8, jud.Timis
 18. Ciorba Andreea, cetatean roman, cu domiciliul in Jimbolia, strada Lorena, nr.24, jud.Timis
 19. Popute Cristian, cetatean roman, cu domiciliul in Arad , strada vasile Milea, nr. 24, jud. Arad;

intruniti in adunare generala de constituire , in data de 29.11.2000,in unanimitate si-au exprimat vointa de asociere si au hotarit infiintarea asociatiei “SpeleoTeam” – Timisoara , adoptind prezentul statut :
Inapoi la Cuprins

Cap.1.Dispozitii generale

Art.1. Denumirea asociatiei este “SPELEOTEAM”.

Art.2. Sediul asociatiei este în România, jud. Timis, 1900 – Timisoara, Strada Calan nr. 1, bl. 132, sc. B ,ap. 9.

Art.3. Persoanele care se asociaza o fac de buna voie si cu scopul de a beneficia de un cadru organizatoric pentru practicarea speologiei si a altor activitati, discipline si sporturi montane.

Art.4. Durata de functionare a asociatiei este pe termen nedeterminat.

Art.5. Asociatia este apolitica – nu desfasoara activitati politice de nici o natura, nu reprezinta nici o miscare, grupare, asociatie, formatiune sau partid de natura politica.

Art.6. În exrcitarea prerogativelor personalitatii sale juridice asociatia dispune de urmatoarele: patrimoniu,insigne si legitimatii cu antetul sau,emblema,sigiliu, organe de conducere, sediu.


Inapoi la Cuprins

Cap.2. Scop si obiective

Art.7.Asociatia are ca scop crearea si dezvoltarea cadrului organizatorico – functional si material având drept deziderat si finalitate realizarea în folosul membrilor sai a urmatoarelor:

 1. Stimularea si afirmarea capacitatii de practicare a speologiei.
 2. Cercetarea, studierea,exploatarea si apararea mediului carstic si educarea membrilor asociatiei, a tuturor iubitorilor de natura, pentru folosirea, pastrarea si conservarea mediului carstic.
 3. Dezvoltarea si formarea de noi relatii cu alte cluburi, asociatii, organizatii de profil, persoane fizice, asocierea in vederea constituirii de federatii.
 4. Asistenta pentru practicarea speologiei si a altor activitati, discipline si sporturi montane.
 5. Luarea masurilor adecvate de prevenire si rezolvare a accidentelor in subteran.

Art. 7.1 - In vederea realizarii de venituri proprii ce urmeaza a fi folosite pentru atingerea scopului pentru care s-a infiintat asociatia va desfasura si urmatoarele activitati de natura economica:

 1. Cod CAEN 9133 – Alte activitati asociative;
 2. Cod CAEN 7414 – Activiati de consultare pentru afaceri si management
Inapoi la Cuprins

Cap.3. Calitatea de membru

Art.8. Dobindeste calitatea de membru orice cetatean roman sau strain care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Virsta minima de 18 ani.Daca are vîrsta mai mica de 18 ani este necesar acordul parintilor(in care sa se precizeze ca acestia sunt de acord cu practicarea speologiei de catre minor) semnat de acestia in prezenta membrilor consiliului director.
 2. Sa nu fie interzis judecatoreste de la exercitarea drepturilor civile.
 3. Sa declare pe proprie raspundere ca este apt pentru practicarea speologiei.
 4. Sa prezinte cazierul judiciar la zi
 5. Sa plateasca taxa de înscriere în asociatie,
 6. Sa participe timp de sase luni la activitatile asociatiei fara a fi membru al acesteia;

Cererea de primire in asociatie se analizeaza si se aproba de catre Adunarea Generala.

Art.9. Calitatea de membru înceteaza în urmatoarele conditii:

 1. Excluderea,
 2. La solicitarea persoanei respective,
 3. Daca una din conditiile de la articolul 8 nu mai este indeplinita,
 4. Deces.

Art. 9.1 – Calitatea de membru se suspenda in urmatoarele situatii:

 1. la cererea membrului asociatiei,
 2. in cazul prevazut de art. 18.1.

Art.10. Sunt membri de onoare ai asociatiei acele persoane ce îndeplinesc urmatoarele conditii:

 1. Prin atitudinea si faptele lor sprijina sau au sprijinit în mod deosebot asociatia.
 2. Participa la actvitatile cu caracter deosebit la care sunt invitati.

Membrii de onoare sunt desemnati ca atare de catre adunarea generala a asociatiei.

Art.11. Calitatea de membru de onoare înceteaza în urmatoarele conditii:

 1. Cel putin una din conditiile de la Art.10. nu mai este îndeplinita.
 2. La solicitarea celui în cauza.
 3. Deces.
 4. Alte cazuri potrivit legii.
 5. La hotarârea adunarii generale.

Art.12. Asociatia poate avea în componenta sa în afara de membri activi permanenti si alte categorii de membri (corespondenti, temporari, parteneri etc.) ce vor fi stabilite prin regulamentul interior al asociatiei.

Inapoi la Cuprins

Cap.4. Drepturile si obligatiile membrilor

Art.13. Membrii asociatiei cu drept de vot sunt egali in drepturi si obligatii.Membrii de onoare nu au drept de vot putind insa participa la adunarile generale ale asociatiei, putind fi alesi in Consiliul Director.

Art.14. Membri au urmatoarele drepturi:

 1. Sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere.
 2. Sa participe la actiunile desfasurate de asociatie.
 3. Sa-si exprime în mod liber opiniile si initiativele personale în legatura cu activitatile ce au loc în cadrul asociatiei.
 4. Sa conteste in termen de 30 zile hotaririle luate in cadrul asociatiei,
 5. Au drept de folosinta asupra bunurilor comune, dar numai pentru activitatile organizate de asociatie.

Art.15. Membrii au urmatoarele obligatii:

 1. Sa se comporte în mod civilizat în cadrul manifestarilor organizate de asociatie.
 2. Sa participe la adunarile generale.
 3. Sa-si plateasca cotizatia la zi, neplata acesteia 6 luni la rând atrage dupa sine excluderea din asociatie.
 4. Sa respecte statutul, regulamentul de ordine interioara in limitele impuse de cadrul legal.

Art.16. Membrii raspund personal de faptele lor fata de asociatie in limita prezentului satut, regulamentului de functionare si a cadrului legal existent.

Inapoi la Cuprins

Cap.5. Stimulente, recompense, sanctiuni

Art.17. Pentru rezultate deosebite membrii pot fi stimulati sau recompensati, modalitatea fiind stabilita de adunarea generala.

Art.18. Membrilor asociatiei care incalca prevederile regulamentului de ordine interioara, ale Statutului , normele de comportare civilizata in timpului activitatilor desfasurate ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, asociatiei li se aplica una din urmatoarele sanctiuni:

 1. Avertisment,
 2. Excludere provizorie pe perioada determinata, dar nu mai mult de un an
 3. Excludere definitiva.

Art. 18.1 - Neplata cotizatiei de membru pentru o perioada mai mare de 6 (sase) luni, daca pentru aceasta abatere nu s-a aplicat sanctiunea excluderii, atrage dupa sine suspendarea calitatii de membru al asociatiei, fara efectuarea vreunei cercetari prealabile. Plata cotizatiei restante, efectuata in perioada de suspendare, repune persoana in cauza in drepturile si obligatiile ce deriva din calitatea de membru.

Art.19. Sanctiunile se inscriu intr-un registru special al asociatiei.Sanctiunile prevazute la articolul 18 se hotarasc de catre Consilul Director cu exceptia excluderii,provizorii si definitive care se hotareste de catre Adunarea Generala. Hotarirea de sanctionare se ia doar in urma unei cercetari prealabile efectuata de o persoana desemnata de Consiliul Director si numai dupa ascultarea persoanei in cauza. Daca in urma convocarii scrise acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati. Sanctiunea trebe aplicata in termen de cel mult 30 zile de la constatarea faptei de organul in drept sa ia aceasta masura dar nu mai tirziu de trei luni de la savirsirea faptei.

Art.20.Hotarirea de sanctionare poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare .Contestatia se solutioneaza de catre Adunarea Generala in termen de cel mult 30 zile de la inregistrarea contestatiei. Hotarirea pronuntata de adunarea generala este definitiva.

Inapoi la Cuprins

Cap.6. Patrimoniul

Patrimoniul initial al asociatiei este de 3.000.000(trei milioane) de lei numerar , provenind din contributia membrilor fondatori.

Art.21. Patrimoniul asociatiei este alcatuit din urmatoarele elemente:

 1. Bunuri mobile si imobile,
 2. Mijloace banesti,
 3. Know how.

Art.22. Patrimoniul se constituie, se administreaza, se modifica si se lichideaza potrivit legii si prezentului statut.

Art.23. Patrimoniul se constituie din urmatoarele surse:

 1. Taxa de inscriere,
 2. Cotizatii.Cuantumul cotizatiei, frecventa incasarii acesteia, precum si cazurile de suspendare a platii se stabilesc de adunarea generala,
 3. Donatii,
 4. Activitati proprii,
 5. Vânzari – cumparari,
 6. Schimburi,
 7. Sponsorizari,
 8. Alte surse potrivit legii.
Inapoi la Cuprins

Cap.7. Organizarea si functionarea asociatiei

Art.24. Organele asociatiei sunt:

 1. Adunarea generala,
 2. Consiliul director,
 3. Cenzorul,
 4. Presedintele.

A. Adunarea generala
Art.25.

 1. Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor cu drept de vot.
 2. Competenta adunarii generale cuprinde:
 1. Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei.
 2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea bilantului contabil.
 3. Alegerea si revocarea membrilor consiliului director pe baza candidaturilor;candidatii sunt obligati sa-si prezinte intentiile,
 4. Alege si revoca Presedintele asociatiei care e si presedintele consiliului director.
 5. Alegerea si revocarea cenzorului.
 6. Modificarea actului constitutiv si a statutului.
 7. Dezbate, aproba si modifica regulamentele interioare ale asociatiei.
 8. Primeste date si aproba raportul de activitate al consiliului director, precum si alte rapoarte.
 9. Hotaraste cu privire la schimbarea sediului,
 10. Stabileste nivelul taxei de inscriere si a cotazatiilor precum si modalitatile de plata a acestora,
 11. Înfiinteaza, reorganizeaza si dizolva structurile organizatorice si forma de activitate.
 12. Stabileste si modifica obiectul de activitate, modelele insignelor si legitimatiilor.
 13. Hotaraste afilierea sau fuzionarea cu alte organizatii.
 14. Hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si destinatia bunurilor ramase.
 15. Valideaza hotaririle presedintelui , consiliului director , cenzorului sau comisiei de cenzori, excluderile.
 16. Rezolva contestatiile,
 17. Aproba cererile de inscriere in asociatie,
 18. Acorda titlul de membru de onoare,
 19. Hotareste aplicarea sanctiunilor de excludere din club,
 20. Orice alte atributii prevazute în lege si prezentul statut.

Art.26. Adunarea generala îsi desfasoara activitatea în sesiuni. Acestea sunt de doua feluri:

 1. Ordinare – bianuale,
 2. Extraordinare – in coditiile prevazute in statut.

Art.27. Adunarea generala se convoaca astfel:

 1. În sesiuni ordinare – de consiliul director,
 2. În sesiuni extraordinare – de: consiliul director, presedinte, cel putin 10% din membri asociatiei.

Art.28. Adunarea generala este statutar constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din membri cu drept de vot ai asociatiei.

Art.29. Lucrarile adunarii generale sunt prezidate de un membru al Asociatiei desemnat de Consiliul Director.

Art.30. Lucrarile adunarii generale se consemneaza în registrul de procese verbale de catre secretarul de sedinta sub semnatura acestuia si a presedintelui de sedinta.

Art.31. Adunarea generala adopta hotarâri. Hotarârile se pot adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art.32. Modalitatea votului se stabileste în functie de sedinta, dupa caz,prin vot deschis sau vot secret.

Art.33. Hotarârile adunarii generale sunt executorii de la data comunicarii lor sau de la o data ulterioara, dupa caz.

Art.34. Adunarea generala poate modifica, suspenda sau anula propriile hotarâri.

Art.35. Hotarârile adunarii generale se comunica în termen de maxim 10 zile de la adoptare.

Inapoi la Cuprins

B. Consiliul Director

Art.36. Consiliul director are urmatoarele atributii:

 1. Dezbate si adopta proiectele de regulamente interioare ale asociatiei, statutul de functiuni si le propune spre dezbatere adunarii generale.
 2. Prezinta adunarii generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei.
 3. Analizeaza si avizeaza informarile presedintelui si ia act de constatarile cenzorilor si stabileste masurile ce se impun,
 4. Încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei.
 5. Ia masuri pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adunarii generale.
 6. Aproba organigrama si politica de personal a asociatiei,
 7. Urmareste indeplinirea hotaririlor adunarii generale a asociatiei,
 8. Analizeaza si avizeaza proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli,
 9. Casarea mijloacelor fixe si aproba scoaterea din uz a obiectelor de inventar
 10. Urmareste recuperarea pagubelor produse asociatiei.
 11. Negociaza planurile de coordonare a activitatii privind actiunile stabilite in urme afilierilor sau conventiilor de colaborare cu persoanele fizice sau juridice prevazute la art.7. lit. c).
 12. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
 13. Indeplineste orice alte atributii potrivit legii,prezentului statut si regulamentului de ordine interioara.

Art.37. Consiliul director este format din cel putin 5 membri:

  1. Presedintele,
  2. Vicepresedintele,
  3. Secretarul,
  4. Membri.
Art.38. Consiliul director se convoaca în sesiuni astfel:
 1. În sesiuni ordinare –o data pe luna,de presedinte sau în lipsa acestuia de vicepresedinte.
 2. În sesiuni extraordinare – de presedinte sau de un membru al consiliului director.

Inapoi la Cuprins

C. Presedintele

Art.39. Presedintele este ales, suspendat din functie si revocat de adunarea generala prin vot secret,presedintele asociatiei este si presedintele consiliului director.

Art.40. Presedintele are urmatoarele atributii:

 1. Supravegheaza si coordoneaza activitatea consiliului director.
 2. Reprezinta asociatia in relatiile cu membrii acesteia precum si cu alte persoane si organizatii din tara si strainatate.
 3. Încheie si reziliaza contracte în limitele aprobate de organele de conducere.
 4. Asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si a consiliului director,
 5. Administreaza patrimoniul asociatiei si angajeaza prin semnatura sa opreratiunile patrimoniale,
 6. Organizeaza pregatirea candidatilor pentru dobindirea calitatii de membru si raspunde de eliberarea legitimatiilor de membru.
 7. Raspunde de tinerea evidentelor tehnico-operative conform reglementarilor in vigoare.
 8. Ia orice masuri necesare pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii ,cu respectarea prevederilor legale, statutare si a hotaririlor organelor de conducere ale asociatiei.

Art.41. În cazul în care presedintele este indisponibil atributiile acestuia sunt luate de vicepresedinte.

Inapoi la Cuprins

D. Cenzorul

Art.42. Cenzorul este numit de adunarea generala pe baza candidaturilor. Functia de cenzor este incopatibila cu orice alta functie in organele de conducere ale asociatiei.

Art.43. Atributiile si raspunderile cenzorilor sunt cele prevazute in actele normative in vigoare si regulamentul intern de organizare si functionare.Completindu-se cu urmatoarele:

 1. Verifica modul în care e administrat patrimoniul asociatiei.
 2. Întocmeste rapoarte pe baza acestor verificari si le prezinta adunarii generale.
 3. Poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot.
Inapoi la Cuprins

Cap.8. Insemnele asociatiei

Art.44. Emblema SpeleoTeam Timisoara.

Art.45. Insigna , drapelul,si sigiliul asociatiei au aceleasi caracteristici cu emblema.

Inapoi la Cuprins

Cap.9. Dispozitii tranzitorii si finale

Art.46.Asociatia Speologica “SpeleoTeam” isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

 1. Prin hotarirea adunarii generale,
 2. Cind scopul asociatiei nu mai poate fi realizat,
 3. Cind numarul de membrii scade sub limita prevazuta de lege,
 4. Din cauza de insolvabilitate,
 5. Prin fuziune cu o alta asociatie.

Art.47. Destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei este stabilita de adunarea generala conform legii.

Art.48. Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile legale în materie. Prezentul Statut a fost adoptat de adunarea generala de constituire astazi 29.11.2000, in prezenta urmatorilor membrii fondatori:

 1. Rosu Sorin Adrian
 2. Flucsa Sorin
 3. Ursu Victor
 4. Popa Camelia
 5. Popa Ionut
 6. Ioitescu Alexandra
 7. Cotarca Adrian
 8. Stan Simona
 9. Ivan Cosmin
 10. Micle Adrian
 11. Tamasan Vlad
 12. Szeibert Helmuth
 13. Szeibert Terezia
 14. Oprisan Silviu
 15. Nistor Cosmin
 16. Lupu Constantin
 17. Câtu Cosmin
 18. Ciorba Andreea

Stan Simona

Inapoi la Cuprins